Wij zijn de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit Zuyd Hogeschool, Limburgse gemeenten, organisaties uit zorg en welzijn, sociaal ondernemers, onderwijs en burgers. Samen willen we bijdragen aan inclusie van burgers voor wie deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is en voor wie de kwaliteit van leven onder druk staat. Dit doen we via lerende netwerken (leerateliers), (kwalitatief) onderzoek, deskundigheidsbevordering en verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Over onze aanpak

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is dé plek waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen om te leren, te experimenteren en te innoveren.

We doen dat uiteraard door netwerkvorming, maar het kloppend hart van onze werkplaats wordt gevormd door leerateliers. In deze ateliers komen professionals, docent-onderzoekers, studenten en bij voorkeur ook ervaringsdeskundigen samen, met als doel om van en met elkaar te leren over vraagstukken waar zij in het sociaal domein mee in aanraking komen.


Leerateliers zijn voor zowel docenten, onderzoekers alsook studenten inspirerende ontmoetingsplekken waar de verbinding tussen de praktijk, onderwijs en onderzoek op natuurlijke wijze handen en voeten krijgt en een collectieve voorwaartse beweging kan worden gemaakt

Ellen Leers
directeur Gezondheidszorg en Welzijn, Zuyd Hogeschool

Inhoudelijke ateliers

De drie inhoudelijke leerateliers focussen op inhoudelijke vraagstukken en ontwikkelingen waardoor de kwaliteit van leven voor individuele of groepen burgers onder druk staat en zij moeizaam samenleven.

Over leven ten tijde van tweedeling

Maatschappelijke ongelijkheid en tweedeling kan langs vele lijnen vorm krijgen, denk bijvoorbeeld aan sekse, klasse en cultuur. In dit leeratelier richten we ons op de mechanismen die aan ongelijkheid en tweedeling ten grondslag liggen, en op de vraag hoe burgers, professionals, organisaties en overheden deze mechanismen kunnen beïnvloeden. De concrete casus waar we ons op richten zijn burgers die in armoede (over)leven.

Veerkracht en onmacht in gemeenschappen

De focus in dit leeratelier is gericht op gemeenschapsvorming. Wanneer wordt een groep mensen een collectief? (Hoe) helpt hen dat in de omgang met uitdagingen in het (samen)leven? En wat kunnen burgers, professionals, organisaties en overheden doen om gemeenschapsvorming en collectieve veerkracht te versterken?

Kansrijk met jeugd

De focus van dit leeratelier is gericht op het pad dat jongeren en hun ouders/verzorgers afleggen naar volwassenheid. Daarin kunnen zich schakelmomenten voordoen die impact hebben op hun verdere leven en de kansen die zij daarin krijgen. Hoe kunnen we – ouders/verzorgers, professionals, samenleving – jongeren begeleiden op dat pad? Dat is één van de kernvragen van dit leeratelier.

Voorwaardelijke ateliers

De drie voorwaardelijke leerateliers focussen op professionele competenties en institutionele voorwaarden die noodzakelijk zijn om een kentering in het professioneel handelen te bewerkstelligen.

Transformatief leiderschap

Om daadwerkelijk veranderingen op gang te brengen ten aanzien van opgaven in het sociaal domein, is transformatief leiderschap nodig. Deze vorm van leiderschap vormt een stuwkracht om een verandering in het functioneren van een groep - zoals een team, een organisatie, of sociale instituties - te bewerkstelligen. De focus van dit leeratelier richt zich op de vraag hoe dit transformatief leiderschap van professionals in het sociaal domein versterkt kan worden.

Interprofessionaliteit

Dit leeratelier ondersteunt en bevordert de kwaliteit en de duurzaamheid van samenwerking tussen disciplines en organisaties in de wijk en de regio .

Impact

Sociaal werkers wordt steeds vaker gevraagd om hun maatschappelijke impact inzichtelijk te maken. Dit raakt het hart van hun werk: het gaat over professionaliteit, effectiviteit en de onderbouwing van het sociaal werk. Dit leeratelier focust op de ontwikkeling van kennis en handreikingen, waarmee sociaal werkers hun impact kunnen verwoorden in passende taal, die recht doet aan de complexiteit en weerbarstigheid van de praktijk. Dit draagt bij aan hun beroepsidentiteit en positionering in het sociale domein.


Agenda

13-12-2023 13:00

Symposium Interprofessionele teams in hun kracht!
Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Interprofessionele Teams in hun kracht! Ontwikkelen, begeleiden & coachen.’ organiseren Wim Goossens (kartrekker...

12-12-2023 10:00

‘Aan het werk met professionele logica’s en waarden’
Op 12 december van 10.00-11.30 komt het leeratelier Overleven tijdens een online bijeenkomst samen. Centraal in deze bijeenkomst staat het gesprek...

08-11-2023 11:00

Bijeenkomst met Sharon Stellaard
Op 20 juni is de Hervormingsagenda Jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het leeratelier Kansrijk met Jeugd aanleiding om in...