Partners

De werkplaats is een netwerk waarbij partners ruimte hebben op verschillende manieren aan te haken: van het bijwonen van kennisactiviteiten (buitenkring), naar experimenteerplek en mede kartrekker zijn, tot deelnemen aan leerateliers, het verbinden van netwerken en bijdragen aan kennisdisseminatie (binnenkring).

De leergemeenschap

Met onderstaande partners werken we intensief samen en maken we ons hard voor inclusie.

MIK & PIW Groep

MIK & PIW Groep is een maatschappelijke organisatie in Zuid-Limburg, bestaande uit zes stichtingen die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor het vergroten van de kanskracht van kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Bestuurder Raymond Clement is voorzitter van de programmaraad van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd.

Gemeente Roermond

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Stein

Trajekt

Trajekt staat al ruim 30 jaar voor welzijn in Maastricht en Heuvelland. Trajekt ondersteunt mensen zodat ze in staat zijn zelf de regie te nemen over hun leven of omgeving en naar eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving.

Burgerkracht Limburg

Adviseur in burgerparticipatie.

Neimed

Neimed is een onafhankelijk sociaal-economisch Kenniscentrum en een samenwerkingsverband van de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Neimed vormt een krachtig kennisknooppunt gericht op structurele kennisbundeling, kennisontwikkeling en kennisdeling rondom sociaal-economische vraagstukken in Limburg.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is een netwerkorganisatie waarin de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Caphri en de GGD Zuid Limburg samenwerken aan publieke gezondheid. Het voornaamste doel is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen praktijk en wetenschap.

LEVANTOgroep

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg.

Gemeente Brunssum

Gemeente Weert

Kredietbank Limburg

Kredietbank Limburg (KBL) heeft als missie het bieden van uitzicht op financiële bestaanszekerheid. De KBL voert de gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) uit, een gemeenschappelijke regeling (GR) voor diverse gemeenten in Limburg.

Jonge Ouder Project Heerlen

In 2018 startte in de gemeente Heerlen het ‘Actieprogramma ‘Kansrijk van Start‘ 2018-2020. Hierin werken professionals uit het medische- en sociale domein samen om iedere (aanstaande) ouder en het kind een kansrijke start te bieden. Het in 2016 gestarte Jonge Ouders Project (JOP), is sinds 2018 één van de deelprojecten binnen Kansrijk van Start. Het JOP is een integraal samenwerkingsverband tussen de gemeente en zorgaanbieders met verschillende expertises. Het Jonge Ouders Project is gestart om kwetsbare jonge ouders laagdrempelig te helpen om binnen hun eigen vermogen zorg te dragen voor hun kind(eren). “We hebben als doelstelling dat ieder kind het recht heeft op een goede start. Daar is het hele programma op gebaseerd”, vertelt Simone Knops, projectleider van het Jonge Ouders Project.