Impact

Sociaal werkers wordt steeds vaker gevraagd om hun maatschappelijke impact inzichtelijk te maken. Dit raakt het hart van hun werk: het gaat over professionaliteit, effectiviteit en de onderbouwing van het sociaal werk. Dit leeratelier focust op de ontwikkeling van kennis en handreikingen, waarmee sociaal werkers hun impact kunnen verwoorden in passende taal, die recht doet aan de complexiteit en weerbarstigheid van de praktijk. Dit draagt bij aan hun beroepsidentiteit en positionering in het sociale domein.

In 2019 is WSD Zuyd als eerste werkplaats gestart met een leeratelier over het thema impact. Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap van sociaal werkers, beleidsmedewerkers van organisaties en gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten, die zich bezig (willen) houden met legitimatievraagstukken en het inzichtelijk maken van de impact van sociaal werk. We werken vanuit de principes van het ‘Community of Practice’ model van Wenger (2002) aan de gezamenlijke interesse en kennisvraag: ‘Hoe breng je de impact van het sociaal werk in beeld? Het doel van dit leeratelier is het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, innovatie van het werkveld, en het dichten van de kloof tussen beleid en praktijk.

Vanuit een participatief proces geven de deelnemers mee vorm aan de inhoud en het proces van het leeratelier. Iedere maand worden thematische expertmeetings georganiseerd waar een spreker wordt uitgenodigd, of onderling kennis en expertise wordt uitgewisseld en ontwikkeld. Er wordt gewerkt met een vaste kerngroep, en mensen die aansluiten op specifieke thema’s. Op dit moment bestaat het leeratelier uit twee deelgroepen: een groep voor uitvoerende professionals in het sociaal domein, en een groep voor beleidsmakers. Aanleiding hiervoor was de behoefte van het leeratelier een dialoog mogelijk te maken tussen enerzijds professionals die hun werk inzichtelijk moeten maken en moeten kunnen legitimeren, en anderzijds de partijen die om die legitimatie vragen. Het is de intentie om deze deelgroep op korte termijn te fuseren. Daarmee heeft het leeratelier niet meer alleen impact op het professioneel handelen, maar ook op de context waarin dat handelen is ingebed.

Het leeratelier heeft daarnaast initiatieven ontplooid om de regionale activiteiten te verbreden. De bovenregionale driedaagse werksessie die we samen met Gideon Visser en Nicole Moorman van de HAN, en Sandra Geelhoed van de Hogeschool Utrecht, hebben georganiseerd is hier een voorbeeld van.

Over de auteur/ontwikkelaar