Onze aanpak

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is zowel kennismakelaar als leergemeenschap, en is ingericht volgens de principes van een community of practice. Haar inhoudelijke agenda wordt bepaald door de leden van deze gemeenschap.

Kennismakelaar en leergemeenschap

Het sociaal domein heeft te maken met grote en complexe vraagstukken, zoals maatschappelijke tweedeling, kansenongelijkheid onder jongeren, sociale spanningen. In haar rol van makelaar brengt de werkplaats mensen bij elkaar die zich met deze thema’s bezig houden, zodat zij van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Waar kennis ontbreekt, of nieuwe werkwijzen nodig zijn, (onder)zoeken en experimenteren we als leergemeenschap, met als doel om samen te professionaliseren en het sociaal domein verder te ontwikkelen. Daarbij kijken we veelal ‘klein’. Hiermee bedoelen we dat de aandacht voor het alledaags leven en samen-leven van mensen voorop staat. Uitgangspunt is het perspectief van diegenen die in die praktijken leven en zich daar op geen enkele manier aan kunnen onttrekken.

Community of Practice

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd baseert zich in haar benadering van leergemeenschappen op het concept ‘Community of Practice’ van Etienne Wenger. In onderstaande videoclip wordt uitgelegd wat een Community of Practice precies is.

Kennisagenda

Het is de missie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd om bij te dragen aan inclusie van burgers voor wie deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is en voor wie de kwaliteit van leven onder druk staat. In dit kader vormen we samen met partners de regionale agenda en verbinden deze waar mogelijk aan het programma van de landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein. In de periode 2023-2026 doen we dat via twee aanvliegroutes. Enerzijds gaat de aandacht uit naar inhoudelijke professionalisering om deze inclusie te bevorderen. Meer specifiek besteedt de werkplaats in drie leerateliers aandacht aan de onderwerpen:

 • Kansrijk met jeugd;
 • Over leven in tweedeling en armoede;
 • Veerkracht en onmacht in gemeenschappen.

Om als professional of organisatie van betekenis te kunnen zijn voor burgers en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke verandering, is inhoudelijke kennis en expertise echter vaak niet voldoende. Het vermogen om integraal (samen) te werken bijvoorbeeld, of een voortrekkersrol te spelen, zijn vaak randvoorwaardelijk om echte verandering in gang te zetten. Daarom besteedt de werkplaats in de leerateliers ook aandacht aan de volgende drie overstijgende thema’s:

 • Impact
 • Leiderschap
 • Interprofessionaliteit

De verhouding tussen deze twee aanvliegroutes kan het best worden uitgelegd via een metafoor: in hun samenhang lijken de leerateliers van de werkplaats op een fidget spinner: de drie voorwaardelijke thema’s vormen de kern van de leerateliers, de drie inhoudelijke thema’s vormen de benen van de spinner.

Een fidget spinner is dynamisch en de leerateliers beogen diezelfde dynamiek. De kennis die in diverse leerateliers wordt opgedaan moet niet op een locatie blijven, maar gaan circuleren over de diverse ateliers en zich verspreiden in de hele regio. Daarbij staan de diverse onderdelen van de fidget altijd in onderlinge verbinding, waarbij de voorwaardelijke kennis en inzichten uit het hart van de fidget, concreet gestalte kunnen krijgen in een van de drie inhoudelijke themagebieden. De inhoudelijke leerateliers pakken maatschappelijke vraagstukken op en de uitkomsten worden in de voorwaardelijke leerateliers uitgediept: wat betekent dit voor de samenleving, het werkveld en beleidsmakers? Wat betekent dit voor leiderschap en interdisciplinaire samenwerking? Tegelijkertijd voeden, inspireren en spiegelen de voorwaardelijke leerateliers de deelnemers van de inhoudelijke leerateliers.

Activiteiten

Gezamenlijk bepalen deelnemers wat op de agenda staat van de leerateliers, en welke activiteiten worden ondernomen. Deze kunnen variëren van:

 • kennis en ervaringen uitwisselen, en eventueel via expertmeetings of workshops met professionals en studenten in de regio delen;
 • experimenteren met nieuwe interventies of werkwijzen, dit monitoren en opgedane kennis delen;
 • sparringpartner zijn/input voor beleid (organisatie/gemeente) beleid leveren;
 • kleinschalig onderzoek initiëren om de bestaande werkwijzen vast te leggen en onderbouwen of;
 • grootschalig onderzoek initiëren wanneer grote kennisleemten in het vakgebied worden geconstateerd.